Implementarea strategiei

Sistemul de implementare, monitorizare și evaluare a strategiei

Contextul implementării, monitorizării și evaluării strategiei

Strategia Smart City Baia Mare 2030 (SSC-BM) este prima strategie în acest domeniu a municipiului și zonei metropolitane și vizează orizontul de timp 2030, respectiv intervenții pe termen scurt și mediu. Pe de altă parte, având în vedere complexitatea proceselor de dezvoltare urbană și de transformare digitală a administrației publice locale, viziunea de dezvoltare, obiectivele și direcțiile strategice tratează dezvoltarea inteligentă a municipiului baia Mare și zonei sale metropolitane pe termen lung.

Strategia Smart City BAIA MARE (SSC-BM) trebuie să devină strategia-umbrelă pentru dezvoltarea municipiului ȘI ZONEI METROPOLITANE

În primă fază SSC-BM a fost dezvoltată ca o strategie sectorială, abordând dezvoltarea municipiului din perspectiva avantajelor pe care adoptarea soluțiilor inteligente și transformarea digitală a administrației locale le pot aduce comunității. Se recomandă ca odată cu actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) viziunea de dezvoltare inteligentă să fie adoptată ca umbrelă a dezvoltării urbane integrate, iar intervențiile și direcțiile strategice propuse în SSC-BM să fie integrate în noul portofoliu de proiecte la nivel metropolitan.

Astfel, intenția de bază a SSC-BM este de a deveni o strategie-umbrelă pentru strategiile și programele municipale și la nivel metropolitan, ghidând eforturile și impactul acestora spre atingerea obiectivelor de dezvoltare inteligentă și sustenabilă. În acest sens, monitorizarea implementării SSC-BM va urmări, printre altele, corelarea obiectivelor și direcțiilor de dezvoltare cuprinse în diferitele documente strategice ale municipiului, în special după actualizarea SIDU și PMUD. Viitoarele actualizări ale SSC-BM rezultate în baza monitorizării sau evaluării ar trebui să urmărească reformularea/ adaptarea viziunii și obiectivelor astfel încât strategia să servească drept documentul-umbrelă pentru dezvoltarea municipiului, oferind cadrul strategic pentru detalierea și operaționalizarea prin strategii sectoriale, programe sau proiecte.

De la proiecte-pilot la practici curente

După cum s-a arătat anterior, municipiul Baia Mare și zona metropolitană se încadrează preponderent în stadiul al doilea de maturitate din punct de vedere al dezvoltării inteligente, remarcându-se însă și pași importanți spre o abordare strategică integrată, respectiv spre nivelul al treilea. Astfel, pentru a sprijini atingerea obiectivelor strategice, având în vedere orizontul de timp relativ scurt al intervențiilor ce vizează perioada de programare 2020-2027 (orizont 2030) și bugetul relativ limitat ce va putea fi alocat acestora, s-a propus un mix de proiecte-pilot și proiecte punctuale cu investiții mici, dar impact semnificativ (“quick wins”), alături de proiecte integrate, ce propun stabilirea unor platforme și noi practici de lucru în relația cu cetățenii și mediul de afaceri, precum și transformarea modului de furnizare al serviciilor publice. Totodată, în formularea strategiei și a portofoliului de proiecte s-a avut în vedere corelarea cu portofoliile SIDU și PMUD, urmărind, pe cât posibil, propunerea de proiecte și inițiative corelate sau complementare, și încadrarea în viziunea generală de dezvoltare a municipiului și zonei metropolitane, asigurând coerența procesului de planificare.

În funcție de orizontul de timp, implementarea SSC-BM presupune trei faze distincte, prezenta strategie incluzând primele două etape:

Transformarea digitală a administrației locale și a modului de furnizare a serviciilor publice presupune șase dimensiuni principale, care trebuie avute în vedere ca deziderate în implementarea SSC-BM[1]:

  1. De la digitalizarea proceselor existente la cele proiectate digital
  2. De la o administrație concentrată pe informații la un sector public bazat pe date
  3. De la procesele și datele închise la date deschise implicit
  4. De la a administrație ce concentrează puterea de decizie, la o administrație condusă de utilizatori
  5. De la administrația locală ca furnizor de servicii la administrația locală ca platformă pentru co-crearea valorii publice
  6. De la elaborarea de politici și furnizarea de servicii reactiv, la o atitudine proactivă

Pentru a sprijini această transformare, în implementarea SSC-BM sunt necesare activități-suport în următoarele domenii:

INFRASTRUCTURĂ

Asigurarea securității datelor Colectare și procesare de date

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Training pentru adoptarea soluțiilor digitale Includerea în organigrame de noi posturi, care să asigure necesarul de resurse umane în domenii noi (ex. analiști de date) Modificarea structurii organigramei și a modului de lucru, având în vedere noi necesități de colaborare internă și externă Adoptarea de noi instrumente și metode de lucru pentru o abordare centrată pe cetățean

DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ

Dezvoltarea de software și hardware Utilizarea soluțiilor de tip cloud și de tip rețea Integrarea soluțiilor digitale Automatizare Dezvoltarea unei platforme de date deschise Pregătirea pentru utilizarea inteligenței artificiale

ACHIZIȚII PUBLICE

Monitorizarea în timp real a furnizorilor Automatizare Flux de date continuu și aplicarea unor proceduri inovative de achiziții

Schimbul de informații și cunoștințe, implicarea actorilor relevanți și accesibilitatea datelor într-un punct central sunt vitale pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea implementării SSC-BM[2]

Dialogul profesional și schimbul de date actuale dincolo de limitele instituțiilor, administrației publice locale sau a echipelor de proiect sunt necesare și aduc o valoare adăugată importantă procesului de implementare, monitorizare și evaluare al SSC-BM. Procesul de monitorizare și evaluare se va baza astfel pe bazele de date existente și sistemele de raportare ale instituțiilor relevante, încorporând atât parametrii cantitativi, cât și evaluările calitative, într-un instrument online propus spre a fi creat special în acest scop.

Dezvoltarea rapidă a unei platforme centrale de date care să acopere întreaga administrație locală și zonă metropolitană și asigurarea accesului adecvat la aceasta este o precondiție necesară pentru schimbul de informații și de cunoștințe, precum și pentru o cooperare eficientă. Ar trebui depuse eforturi sporite pentru implicarea tuturor actorilor relevanți în implementarea SSC-BM.


[1] OECD, 2019. Strengthening Digital Government

[2] Adaptare pe baza Monitoring Report 2017 Smart City Wien Framework Strategy